Opdateret 1. oktober 2018

 

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger

 

 

RUNDEMØLLE - nyt fra bestyrelsen den 11. juli 2018.

 

Ved bestyrelsens tiltræden i foråret var der problemer med at få overblik over nøglerne til Rundemølle og i samråd med Stenbjerg Ejendomme, der jo ejer bygningerne og en stor del af inventaret, er låsene omlagt og der er anskaffet nye nøgler. Efter aftale med Stenbjerg Ejendomme må nøglerne ikke udlånes, men hvert bestyrelsesmedlem kan mod kvittering få en nøgle, som man har ansvaret for.

 

Til orientering er bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte frivillige i gang med en omfattende omorganisering af udstillingerne på Rundemølle. Stuerne fremtræder nu i præsentabel stand, men bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle, der vil tage noget tid. Ligeledes forestår en ændring af samlingen af beklædningsgenstande og dette arbejde vil formentlig vare det meste af efteråret 2018.

 

Der kan fortsat aftales besøg og rundvisning på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand, Alf Madsen, på telefon 74617633 eller mobilnr 29214823, helst mellem kl. 12-14. Der udlånes som nævnt ikke nøgler til museet og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

 

Selvom de smukke, gamle bygninger altid er et besøg værd, skal vi gøre opmærksom på, at dragtsamling, skibsmodelsamling og købmandsbutikken er beliggende på 1. sal og kun tilgængelige via ret smalle trapper, der ikke er egnede for gangbesværede.

 

Det koster 20 kr. pr. person at besøge museet.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

 

 

 

 

KONKLUSIONSREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE torsdag den 23. august 2018.

 

Deltagere: Hele bestyrelsen, suppleant og web-master samt 3 frivillige.

 

1. Valg af ordstyrer. Formanden bød velkommen og foreslog Claus som ordstyrer. Claus blev valgt.

 

2. Meddelelser fra formanden.

Siden sidst er Karl Lildholdt blevet udnævnt som æresmedlem. Foreningen har modtaget en del effekter fra afdøde Erling Madsens bo, en Løjt-bogsamling fra Løjts tidligere sognepræst og en familie i Dyrhave har doneret et smukt, gammelt skab, der tidligere har stået på Rundemølle, til foreningen. Formanden orienterede om alt det, der foregår på Rundemølle, rengøring, reparationer, rundvisninger samt kontakten til Stenbjerg ejendomme.

 

3. Økonomi.

Foreningens økonomiske situation pr. 12. august 2018 er i god balance, men desværre er antallet af kontingentbetalende medlemmer faldet. Der vil nu blive udsendt rykkere og efterfølgende vil de ikke-betalende blive slettet fra medlemslisten.

 

4. Forsikring - hvad dækker vores forsikring?

Foreningens forsikring forekommer umiddelbart ikke klar og bestyrelsen vil rette henvendelse til forsikringsselskabet for en afklaring.

 

5.Bøger.

 • Bogstatus, jfr. pålæg fra generalforsamlingen 2018. De økonomiske mellemværender med hhv. boghandler og museum er nu afklaret. Indtægt/regnskab er afleveret til kassereren.
 • Det Gamle Løjt. Formanden oplyste, at Det Gamle Løjt som forudset ikke udkommer i 2018 på grund af manglende tidsmæssige ressourcer og således vil bestyrelsens mindeord over afdøde formand Erling Madsen først komme på tryk i Det Gamle Løjt, der udkommer i 2019.
 • Køb af bøger udefra. Erfaringerne fra tidligere bestyrelsers køb af bøger ”udefra” har ikke været nogen succes, da der stort set ikke har været nogen efterspørgsel og det efterfølgende arbejde med afregning kun betydet et væsentligt merarbejde for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at fremtidige bogkøb udefra kun kunne ske med en vedtagelse i bestyrelsen.

 

6.Foreningens persondatapolitik. Følgende ordlyd blev enstemmigt vedtaget.:

 • Data vedrørende medlemmer opbevares af foreningens kasserer, der er dataansvarlig for dem. Data omfatter medlemmernes for- og efternavn, adresse og evt. email-adresse. Formålet med opbevaring af disse data er at kunne udsende kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og anden information. Persondata udleveres ikke til trediemand og slettes ved medlemmets udtræden af foreningen.

 

 • På foreningens hjemmeside, for hvilken webmaster er dataansvarlig, offentliggøres oplysninger om de generalforsamlingsvalgte. Disse oplysninger slettes ved udtræden af bestyrelse eller andet tillidshverv. Fremtidige referater, der offentliggøres på hjemmesiden, vil indeholde navne på bestyrelsesmedlemmer og andre i tillidshverv, mens andre fremtræder i anonymiseret form, med mindre der er en særlig grund til at nævne navn og under forudsætning af, at der foreligger skriftligt samtykke fra personen.

 

7. Rundemølle.

 • Købmandsbutikken, der tilhører skibsreder H. M. Jebsen, har problemer med de gamle konservesdåser, der buler og hvor indholdet i nogle tilfælde er begyndt at sive ud. Bestyrelsen er i kontakt med Stenbjerg ejendomme om problemet.
 • Skibsmodelsamlingen. Der indkøbes lagenlærred i metermål til afdækning af montrerne (for at undgå støv) samt et antal musefælder for at imødegå museproblemer.
 • Arkivalier. Bestyrelsen er i gang med en omfattende omorganisering af arkivalierne, der til sin tid afsluttes med placering af det færdige arkivmateriale i arkivkasser og udarbejdelse af en registratur, der vil betyde et bedre overblik over samlingen.
 • Dragtsamlingen. Bestyrelsen må med beklagelse konstatere, at mindst en af de gamle dragter er angrebet af skimmelsvamp. Det kan blive nødvendigt at få professionel hjælp til at redde dragten, men for at undgå spredning er det nødvendigt med en gennemgribende rengøring af rummet samt grundig rengøring af dragterne. Til formålet indkøbes plastposer til opbevaring samt et tøjstativ.
 • Andet: HUSK AT SLUKKE LYSET OG SØRG FOR, AT DØRENE ER LÅST!

 

8. Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har siden foråret arbejdet med et forslag til nye vedtægter. De nuværende vedtægter tager ikke højde for, at foreningen nu også har Rundemølle som arbejdsområde og samtidig har adskillige medlemmer beklaget, at generalforsamlingerne altid afholdes i februar, hvor der ofte kan være trafikale problemer. Desuden har bestyrelsesmedlemmer hidtil været valgt for 3 år og det vurderes, at det vil være nemmere at få folk til bestyrelsesarbejde, hvis man kun binder sig for 2 år. Mødedeltagerne gennemgik forslaget, der med enkelte ændringsforslag blev vedtaget på mødet. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vil efterfølgende blive udsendt til medlemmerne med henblik på behandling på den kommende generalforsamling.

 

9. Nye afleveringsblanketter.

Der ibrugtages en ny afleveringsblanket, der adskiller sig fra den hidtil benyttede

ved at den person, der afleverer f.eks. arkivalier, skal skrive under på, at det afleverede nu er foreningens ejendom og at foreningen har råderetten, herunder til at destruere det, der ikke har relevans for foreningen.

 

10. Medlemsdag på Rundemølle.

Første medlemsdag vil blive afholdt i 2019. Medlemmerne indbydes til en rundvisning på Rundemølle og en øl/vand og en sandwich og almindeligt hyggeligt samvær.

 

11. Nyhedsbrev 2.

Nyhedsbrev 2 er færdigredigeret og afleveret til kassereren, der udsender til medlemmerne.

 

12.Eventuelt.

 • Der var enighed om, at der skal styr på den store renovering af Rundemølle, før foreningen kan gå ind i udadvendte aktiviteter.
 • Næste bestyrelsesmøde finder sted en torsdag i januar 2019.

 

 

På bestyrelsens vegne,

med venlig hilsen,

Karen Harder Lildholdt

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

Fra bestyrelsen den 1. oktober 2018

 

EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Her på hjemmesiden har vi tidligere opfordret medlemmer, der har tid og lyst, til at give en hånd med, specielt på foreningens museum på Rundemølle, hvor de forskellige afdelinger "kræver" forskellig form for indsats.

 

Behovet for de ekstra hænder er naturligvis størst, når vinteren slutter og Rundemølle skal "pudses op" og sæsonen varer ved i sommerhalvåret.

 

Til vores store glæde har flere medlemmer i år meldt sig som frivillige - TAK - og der er derfor ikke længere et akut behov for yderligere frivillige - men vi vender tilbage, hvis der påny skulle opstå behov for ekstra hænder!!

 

 

DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af DET GAMLE LØJT. Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

 

 

 

 

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail: lojtlokal@gmail.com