Konklusionsreferat af

bestyrelsesmøde onsdag den 18. april 2018 kl. 19.

Mødet fandt sted hos Erna Faaborg, Nørretoft 28, Løjt.

 

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Erna Faaborg, Johan P. Møller, Karen Harder Lildholdt, Mona Madsen, Rita Hansen.

Suppleant: Peter Petersen.

Frivillige: Helga Hansen, Linda O. Nissen, Henrik Petersen (fra punkt 9 – 12) samt webmaster Claus Lildholdt

 

Formanden bød velkommen og gav ordet til Claus Lildholdt, der på grund af den lange dagsorden var ordstyrer.

 

1.Nøgler til Rundemølle.

På sidste bestyrelsesmøde blev drøftet problemerne med nøgler til Rundemølle. Der ses ingen registrering af, hvor nøglerne befinder sig. I samarbejde med Stenbjerg ejendomme er låsene på Rundemølle nu omlagt og der er udfærdiget 8 nøgler til foreningen og 5 til Stenbjerg ejendomme. Foreningen har betalt omlægning og de 8 nye nøgler til foreningen. Nøglerne er mærkede og nummererede og der er mod kvittering udleveret en nøgle til hvert bestyrelsesmedlem. Overskydende nøgle/nøgler opbevares indtil videre hos formanden. Nøgler skal afleveres ved udtrædelse af bestyrelsen.

 

2.CVR registret.

Foreningen CVR nummer i Erhvervsstyrelsen er nu bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold som f.eks. vores forenings adresse, kontaktpersoner m.v. Medlemskab skal fornys hvert 3. år.

 

3.Bøger og udeståender.

Der arbejdes med et endeligt overblik over bøger og udestående beløb hos boghandler og museum. Mellemværendet med boghandleren er afklaret, men det er vanskeligere med hensyn til museet, der har skiftet medarbejderstaben ud. Der foreligger nu en detaljeret opgørelse over de bøger, der befandt sig på Rundemølle, i Superbrugsen mv, men der mangler fortsat mulige bøger fra den tidligere formands hjem og der var enighed om at udskyde en regnskabsmæssig konklusion, til der var fuldt overblik.

 

4.Hurtig præsentationsrunde.

De 11 tilstedeværende præsenterede sig i en kort runde.

 

5.Meddelelser fra formanden.

 • •Formanden takkede de tilstedeværende for deres indsats på alle fronter og fastslog, at det var nødvendigt at få styr på egne forhold, før vi kaster os ud i aktiviteter udadtil.
 • •Formanden havde været på Rundemølle, der trænger til en ordentlig omgang forårsrengøring. Desuden skal det overvejes, om udstillingen skal præsenteres pænere, bortset fra udstillingerne af skibene og i kælderen, der fremtræder udmærket.
 • Det blev vedtaget at samles på Rundemølle den 5. maj 2018 kl. 10 for en besigtigelse af udstillingerne, hvor bestyrelse og frivillige kunne se, hvordan disse fremtræder og måske få gode ideer til ændringer. Endvidere skal vi danne os et overblik over behovet for rengøring.

 

6.Opfølgning fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2018.

Rundemølle:

 • •Entre.Bestyrelsen har nu vedtaget, at entreen til Rundemølle fremover skal være 20 kr. for personer over 12 år, idet skoleklasser, der besøger museet i undervisningsmæssigt øjemed, kommer gratis ind. Medlemmer af foreningen vil i stedet for gratis adgang fremover i sommersæsonen blive inviteret til Rundemølle til en rundvisning og lidt at spise.
 •  
 • •Rengøring. Det blev vedtaget at henvise punktet til drøftelse, når bestyrelse/frivillige samles på Rundemølle den 5. maj 2018.
 •  
 • •Andet.
 • Der søges oplysning om særlige forhold, der gør sig gældende ved nedpakning af beklædningsgenstande, der midlertidigt skal fjernes fra Rundemølles udstilling.
 •  
 • Der er indtil videre 3 guider på Rundemølle og en frivillig, der gav tilsagn om at deltage efter fornøden oplæring. Af sikkerhedsmæssige årsager bør der ved rundvisninger være 2 personer fra Løjt Lokalhistoriske Forening til stede, heraf 1 bestyrelsesmedlem/frivillig.
 •  
 • Når Rundemølle fremtræder som det ønskes af bestyrelse/frivillige, bliver hjemmesiden forsynet med en artikel om Rundemølle, både den historiske del og de praktiske forhold.

7.Vedtægtsændringer – orientering og status.

Bestyrelsen er i gang med et serviceeftersyn af foreningens gamle vedtægter. Der arbejdes med sagen henover sommeren og resultatet forventes forelagt bestyrelsen på dennes møde i august.

 

8.Hjemmesiden – orientering.

Webmaster takkede dem, der havde gjort opmærksom på hjemmesidens ”spøgelsessider” på Google. Disse burde nu være helt elimineret og et Google opslag på Løjt Lokalhistoriske Forening skulle nu gå den direkte vej til en opdateret hjemmeside.

Hjemmesiden har nu lagerplads nok til at rumme de 2300 billeder i foreningens digitale fotobibliotek. Der arbejdes videre med sagen.

 

9.Afleveringsprotokol.

Formanden omdelte et afleveringsdokument til brug, når et bestyrelsesmedlem/frivillig modtager en gave til foreningen. I et sådant tilfælde, skal gave og dokumentet afleveres til Mona.

 

10.Visdomskartotek.

Bestyrelsen vedtog, at sekretæren efter hvert møde i et ”visdomskartotek” fremover noterer principielle afgørelser truffet af bestyrelsen. Visdomskartoteket vil blive oprettet på den CD, der rummer bestyrelsens mødeprotokol og vil blive afleveret til den næste formand eller sekretær.

 

11.Nyhedsbreve.

Bestyrelsen vedtog, at medlemmerne fremover skulle have tilsendt nyhedsbreve, der fortalte lidt om, hvad bestyrelsen arbejdede med. 1. nyhedsbrev kommer sammen med kontingentopkrævningen i slutningen af maj.

 

12.Eventuelt.

 • Kontingentopkrævningerne udsendes i slutningen af maj 2018.
 • Efter forespørgsel fra museet var der ingen, der kunne afse tid til at overtage Erling Madsens rolle som fortæller om Jomfru Fanny og man henviste til Byhistorisk Forening.
 • Foreningen havde modtaget en række fotos, der skulle scannes.
 • Formanden omtalte et forestående møde i Kulturelt Samråd. Formanden deltager sammen med Claus.
 • Formanden rejste spørgsmål til senere drøftelse om, hvor mange æresmedlemmer vores forening kunne have.
 •  

Næste møde afholdes i august 2018.

 

Med venlig hilsen,

Karen Harder Lildholdt

Sekretær

 

Opdateret 1. juni 2018

 

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger

 

 

NYT fra bestyrelsen den 1. juni 2018:

 

En enig bestyrelse har i anerkendelse af en helt ekstraordinær indsats for LØJT LOKALHISTORISKE FORENING den ære at udnævne medstifter af foreningen, mangeårigt bestyrelsesmedlem og gennem mange år redaktør af Det Gamle Løjt,

 

skibsingeniør KARL LILDHOLDT

 

til æresmedlem af foreningen pr. 1. juni 2018.

Udnævnelsen falder sammen med Karls fødselsdag, hvor han i år fylder rundt.

 

Foreningen ønsker hjerteligt til lykke med den runde dag !

 

-webmaster

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

NYT fra bestyrelsen den 5. maj 2018:

 

BEHOV FOR EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Foreningens smukke skibsudstilling trænger efter vinterens museangreb hårdt til en ordentlig omgang rengøring. Skibene vil nænsomt blive rengjort af bestyrelse og frivillige, men herudover vil vi gerne have bistand af nogle ekstra hænder til lettere rengøring som f.eks. støvsugning og aftørring i skibsudstillingen. Hvis du har tid og lyst: Kontakt formand Alf Madsen på telefon 74617633.

 

Foreningens udstilling på 1. sal med de mange beklædningsgenstande, der er doneret til foreningen, trænger også til en kærlig hånd. Her er der brug for hænder til let børstning af visse frakker og kjoler samt sortering og nedpakning. Hvis du har tid og lyst: Kontakt Helga Hansen på telefon 30648611.

 

DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af DET GAMLE LØJT. Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

 

 

 

 

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail: lojtlokal@gmail.com