Opdateret  15. JUNI 2019

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne 

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger

 

 

 


11. november 2018


DEN 11. NOVEMBER 2018 ER

100 ÅRSDAGEN FOR

AFSLUTNINGEN AF 1. VERDENSKRIG


1. verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og blev dengang kaldt "Den store krig". Krigen blev ført af det kejserlige Tyskland mod de vestallierede, herunder Frankrig, Storbritannien og til sidst også USA.  Danmark havde haft krige nok i 1800-tallet og havde erklæret sig neutral under Den store krig, men Tysklands nederlag i 1918 betød en ændring af danmarkskortet.


Efter fredsslutningen, der fandt sted kl. 11 den 11. november 1918, besluttede krigens sejrherrer, at der skulle ske grænsedragninger, blandt andet mellem Danmark og Tyskland, hvor en folkeafstemning skulle afgøre udfaldet. Som bekendt stemte Sønderjylland sig hjem til Danmark - til sorg for nogle, til glæde for de fleste.


Danmark var som nævnt ikke med i krigen, men det var sønderjyderne, der som borgere i det tyske rige blev udskrevet til den kejserlige, tyske hær. Tusinder af mænd måtte deltage: Fædre, ægtemænd, sønner, onkler og venner - unge og midaldrende mænd og nogen, der blot var store drenge, døde på slagmarken i en grusom krig. De soldater, der vendte hjem, medbragte ar på krop og sjæl.


De 95 faldne fra Løjt sogn blev hædret med en mindesten, der er placeret ved Løjt kirke. Uanset nationalt tilhørsforhold er navnene på de 95 indhugget i stenen - alle nævnt og ingen glemt.


Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening har på foreningens vegne i dag lagt en krans ved mindestenen for at hædre de faldne i håbet om, at vi aldrig skal opleve krig igen.KONKLUSIONSREFERAT

af generalforsamlingen 2019 i Løjt Lokalhistoriske Forening.


Generalforsamlingen fandt sted i forsamlingshuset i Løjt Kirkeby den 28. marts 2019 kl. 19.


Formand Alf Lund Madsen bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer.


Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Hoeck, der blev valgt og herefter konstaterede generalforsamlingen som lovligt varslet.


Dagsordenens pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere. 2 medlemmer blev valgt.


Dagsordenens pkt. 3: Formandens beretning. Formanden præsenterede bestyrelsen, herunder suppleanten og de frivillige og takkede for deres engagement og store arbejdsindsats på både det praktiske, det administrative og det mere "museumsprægede" område. Formanden roste det gode samarbejde, der havde været i bestyrelsen allerede fra starten. Formanden berettede udførligt om den lange række af opgaver, der var blevet tilendebragt, lige fra de opgaver, der var pålagt af generalforsamlingen i 2018 til alle de nye tiltag, der var gennemført i 2018, herunder udsendelsen af "Nyhedsbreve".


Formanden omtalte også de mere fremadrettede projekter, blandt andet bestyrelsens igangværende drøftelse af digitalisering af foreningens store fotosamling og eventuelle medlemsskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver.


Formanden orienterede endvidere om medlemsdagen på Rundemølle, der afholdes lørdag den 25. maj 2019 fra kl. 13 - 16. Arrangementet er af forsikringsmæssige grunde forbeholdt foreningens medlemmer. Der vil blive udsendt en indbydelse til medlemmerne om praktiske forhold, herunder besked om, hvordan og til hvem, man kan tilmelde sig. 


Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der blev godkendt.


Dagsordenens pkt. 4. Kassererens beretning. Kassererens forelagde en resultatopgørelse for 2018 og en økonomisk balance pr. 31. december 2018. Resultatet er tilfredsstillende og beretningen blev godkendt uden bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger forslag til vedtægtsændringer. Sekretæren oplyste, at det foreliggende forslag bygger på den gamle vedtægt, hvor bestyrelsen nu foreslår ændringer på 3 områder: 1) at arbejdet på Rundemølle er en del af foreningens formål 2) at generalforsamling ikke længere skal afholdes i februar, men i perioden marts til medio april  3) at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2018 som udgangspunkt. Der var samtidig strammet op på de økonomiske rutiner.

En af revisorerne foreslog at der udover kassereren bør udpeges yderligere et bestyrelsesmedlem, der har adgang til foreningens konti, hvis kassereren skulle få forfald. Bestyrelsen var enig og ændrer forslagets § 7, afsnit 4 fra "Kassereren har adgang.." til "Formand og kasserer har adgang.."

Med denne ændring blev de nye vedtægter godkendt uden yderligere bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen. Erna Faaborg, Johan Møller og Mona Madsen var på valg. Erna Faaborg og Mona Madsen var villige til genvalg, mens Johan Møller ikke ønskede at genopstille.  Johan Møller var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men formanden udtalte sin tak til Johan for hans mangeårige virke i bestyrelsen.

Herefter blev Erna Faaborg og Mona Madsen valgt til bestyrelsen. Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen nuværende frivillige, Linda Oldenburg Nissen, der blev valgt.


Dagsordenens pkt. 7. Valg af suppleant. Forsamlingen genvalgte Peter Petersen.


Dagsordenens pkt. 8. Valg af en revisor. Forsamlingen genvalgte Børge Lund.


Dagsordenens pkt. 9. Eventuelt.


Dirigenten orienterede om:

  1. "Min landsby", en digital platform, hvor f.eks. foreninger kan tilføje egne arrangementer,
  2. den "Maritime guide i Aabenraa", hvortil man har fået økonomisk tilskud,
  3. den kommende "Maritime Løjt Land og Kalvø", hvor man håber på tilskud,
  4. de beløb, der er doneret til og administreres af lokalsamfundet, herunder de projekter, der allerede er gennemført og nogle af dem, der er på tegnebrættet.


Et medlem påpegede, at det vedtægtsbestemte punkt om kontingentets størrelse heller ikke i år var på dagsordenen. Bestyrelsen tog dette ad notam og har tilføjet punktet i vedtægternes § 4 under obligatoriske dagsordenspunkter, så der fremover bliver en sammenhæng mellem vedtægtens tekst og dagsordenen.


Et medlem orienterede om, at møllestenen ved Lillemølle nu flyttes til Rundemølle.


Der var ikke yderligere indlæg, hvorefter dirigent og formand afsluttede generalforsamlingen.

Der var herefter kaffe, hvor medlemmerne fik forevist en video, hvor afdøde formand Erling Madsen fortæller om Rundemølle.  Herudover blev vist en film om Barsø og en lang række gamle fotos fra foreningens fotosamling.  Film og fotos blev præsenteret af Henrik Petersen, der er ansvarlig for foreningens digitale fotoarkiv.Referat 29. marts 2019, Karen Harder Lildholdt

Løjt Land, 5. april 2019

Orientering fra bestyrelsens konstituerende møde 4. april 2019:


Alf Lund Madsen blev genvalgt som formand.

Bjarne Carstensen blev genvalgt som næstformand.

Rita Hansen blev genvalgt som kasserer.

Karen Harder Lildholdt blev genvalgt som sekretær.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erna Faaborg.

Linda Oldenburg Nissen (nyvalgt).

Mona Madsen.


Bestyrelsessuppleant:

Peter Petersen.


Kontaktoplysninger kan ses på siden "bestyrelsen".


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Foto: Karen Lildholdt. Her er Dannebrog i solskin på Rundemølle, fotograferet 25. maj 2019.

For 800 år siden var kong Valdemar og hans hær på korstog i Estland for at kristne esterne.

Vi kender alle fra barnsben fortællingen, men en gang til kan vel ikke skade:

I et slag den 15. juni 2019 var kongens hær i knibe, men som - sagnet fortæller - åbnede himlen sig og Dannebrog dalede ned til danskerne, hvorefter krigslykken ændredes og endte med, at kong Valdemar og hans hær sejrede over esterne.


Men det var synd, at vejret i Danmark var så dårligt på Dannebrogs 800 års fødselsdag!

Orientering fra bestyrelsen, 15. juni 2019.


Bestyrelsen har drøftet foreningens hjemmeside, der nu har fungeret i mange år.  Der er i årenes løb sket mange ting på området, og systemet bag den nuværende hjemmeside har ikke de nødvendige faciliteter til at håndtere fotos og video og vi overvejer at overgå til et system, der er mere tidssvarende.


Der er derfor udpeget et IT/web-udvalg, der skal undersøge markedet og herefter komme med et forslag til et nyt system.  Udvalget består af bestyrelsesmedlem Linda Oldenburg Nissen og frivillige Helga Hansen og Henrik Petersen suppleret med ekstern bistand.


Når feriesæsonen forhåbentlig er vel "overstået", vil der komme nyt og dette vil selvfølgelig blive omtalt her på siden.


.........................................BESTYRELSEN ØNSKER SAMTIDIG FORENINGENS MEDLEMMER OG VENNER EN RIGTIG DEJLIG SOMMER - ENTEN HER PÅ VORT SKØNNE LØJT LAND ELLER ANDRE STEDER I VERDEN.Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

VALDEMARSDAG 15. JUNI 2019