Opdateret  5. APRIL 2019

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

RUNDEMØLLE - nyt fra bestyrelsen den 11. juli 2018.


Ved bestyrelsens tiltræden i foråret var der problemer med at få overblik over nøglerne til Rundemølle og i samråd med Stenbjerg Ejendomme, der jo ejer bygningerne og en stor del af inventaret, er låsene omlagt og der er anskaffet nye nøgler. Efter aftale med Stenbjerg Ejendomme må nøglerne ikke udlånes, men hvert bestyrelsesmedlem kan mod kvittering få en nøgle, som man har ansvaret for. 


Til orientering er bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte frivillige i gang med en omfattende omorganisering af udstillingerne på Rundemølle. Stuerne fremtræder nu i præsentabel stand, men bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle, der vil tage noget tid. Ligeledes forestår en ændring af samlingen af beklædningsgenstande og dette arbejde vil formentlig vare det meste af efteråret 2018.


Der kan fortsat aftales besøg og rundvisning på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand, Alf Madsen, på telefon 74617633 eller mobilnr 29214823, helst mellem kl. 12-14.  Der udlånes som nævnt ikke nøgler til museet og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.


Selvom de smukke, gamle bygninger altid er et besøg værd, skal vi gøre opmærksom på, at dragtsamling, skibsmodelsamling og købmandsbutikken er beliggende på 1. sal og kun tilgængelige via ret smalle trapper, der ikke er egnede for gangbesværede.


Det koster 20 kr. pr. person at besøge museet.


Med venlig hilsen

BESTYRELSENFra bestyrelsen den 1. oktober  2018


EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Her på hjemmesiden har vi tidligere opfordret medlemmer, der har tid og lyst, til at give en hånd med, specielt på foreningens museum på Rundemølle, hvor de forskellige afdelinger "kræver" forskellig form for indsats. 


Behovet for de  ekstra hænder  er naturligvis størst, når vinteren slutter og Rundemølle skal "pudses op" og sæsonen varer ved i sommerhalvåret.


Til vores store glæde har flere medlemmer i år meldt sig som frivillige - TAK -  og der er derfor ikke længere et akut behov for yderligere frivillige - men vi vender tilbage, hvis der påny skulle opstå behov for ekstra hænder!!DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af  DET GAMLE LØJT.  Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com


11. november 2018


DEN 11. NOVEMBER 2018 ER

100 ÅRSDAGEN FOR

AFSLUTNINGEN AF 1. VERDENSKRIG


1. verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og blev dengang kaldt "Den store krig". Krigen blev ført af det kejserlige Tyskland mod de vestallierede, herunder Frankrig, Storbritannien og til sidst også USA.  Danmark havde haft krige nok i 1800-tallet og havde erklæret sig neutral under Den store krig, men Tysklands nederlag i 1918 betød en ændring af danmarkskortet.


Efter fredsslutningen, der fandt sted kl. 11 den 11. november 1918, besluttede krigens sejrherrer, at der skulle ske grænsedragninger, blandt andet mellem Danmark og Tyskland, hvor en folkeafstemning skulle afgøre udfaldet. Som bekendt stemte Sønderjylland sig hjem til Danmark - til sorg for nogle, til glæde for de fleste.


Danmark var som nævnt ikke med i krigen, men det var sønderjyderne, der som borgere i det tyske rige blev udskrevet til den kejserlige, tyske hær. Tusinder af mænd måtte deltage: Fædre, ægtemænd, sønner, onkler og venner - unge og midaldrende mænd og nogen, der blot var store drenge, døde på slagmarken i en grusom krig. De soldater, der vendte hjem, medbragte ar på krop og sjæl.


De 95 faldne fra Løjt sogn blev hædret med en mindesten, der er placeret ved Løjt kirke. Uanset nationalt tilhørsforhold er navnene på de 95 indhugget i stenen - alle nævnt og ingen glemt.


Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening har på foreningens vegne i dag lagt en krans ved mindestenen for at hædre de faldne i håbet om, at vi aldrig skal opleve krig igen.KONKLUSIONSREFERAT

af generalforsamlingen 2019 i Løjt Lokalhistoriske Forening.


Generalforsamlingen fandt sted i forsamlingshuset i Løjt Kirkeby den 28. marts 2019 kl. 19.


Formand Alf Lund Madsen bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer.


Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Hoeck, der blev valgt og herefter konstaterede generalforsamlingen som lovligt varslet.


Dagsordenens pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere. 2 medlemmer blev valgt.


Dagsordenens pkt. 3: Formandens beretning. Formanden præsenterede bestyrelsen, herunder suppleanten og de frivillige og takkede for deres engagement og store arbejdsindsats på både det praktiske, det administrative og det mere "museumsprægede" område. Formanden roste det gode samarbejde, der havde været i bestyrelsen allerede fra starten. Formanden berettede udførligt om den lange række af opgaver, der var blevet tilendebragt, lige fra de opgaver, der var pålagt af generalforsamlingen i 2018 til alle de nye tiltag, der var gennemført i 2018, herunder udsendelsen af "Nyhedsbreve".


Formanden omtalte også de mere fremadrettede projekter, blandt andet bestyrelsens igangværende drøftelse af digitalisering af foreningens store fotosamling og eventuelle medlemsskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver.


Formanden orienterede endvidere om medlemsdagen på Rundemølle, der afholdes lørdag den 25. maj 2019 fra kl. 13 - 16. Arrangementet er af forsikringsmæssige grunde forbeholdt foreningens medlemmer. Der vil blive udsendt en indbydelse til medlemmerne om praktiske forhold, herunder besked om, hvordan og til hvem, man kan tilmelde sig. 


Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der blev godkendt.


Dagsordenens pkt. 4. Kassererens beretning. Kassererens forelagde en resultatopgørelse for 2018 og en økonomisk balance pr. 31. december 2018. Resultatet er tilfredsstillende og beretningen blev godkendt uden bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger forslag til vedtægtsændringer. Sekretæren oplyste, at det foreliggende forslag bygger på den gamle vedtægt, hvor bestyrelsen nu foreslår ændringer på 3 områder: 1) at arbejdet på Rundemølle er en del af foreningens formål 2) at generalforsamling ikke længere skal afholdes i februar, men i perioden marts til medio april  3) at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2018 som udgangspunkt. Der var samtidig strammet op på de økonomiske rutiner.

En af revisorerne foreslog at der udover kassereren bør udpeges yderligere et bestyrelsesmedlem, der har adgang til foreningens konti, hvis kassereren skulle få forfald. Bestyrelsen var enig og ændrer forslagets § 7, afsnit 4 fra "Kassereren har adgang.." til "Formand og kasserer har adgang.."

Med denne ændring blev de nye vedtægter godkendt uden yderligere bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen. Erna Faaborg, Johan Møller og Mona Madsen var på valg. Erna Faaborg og Mona Madsen var villige til genvalg, mens Johan Møller ikke ønskede at genopstille.  Johan Møller var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men formanden udtalte sin tak til Johan for hans mangeårige virke i bestyrelsen.

Herefter blev Erna Faaborg og Mona Madsen valgt til bestyrelsen. Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen nuværende frivillige, Linda Oldenburg Nissen, der blev valgt.


Dagsordenens pkt. 7. Valg af suppleant. Forsamlingen genvalgte Peter Petersen.


Dagsordenens pkt. 8. Valg af en revisor. Forsamlingen genvalgte Børge Lund.


Dagsordenens pkt. 9. Eventuelt.


Dirigenten orienterede om:

  1. "Min landsby", en digital platform, hvor f.eks. foreninger kan tilføje egne arrangementer,
  2. den "Maritime guide i Aabenraa", hvortil man har fået økonomisk tilskud,
  3. den kommende "Maritime Løjt Land og Kalvø", hvor man håber på tilskud,
  4. de beløb, der er doneret til og administreres af lokalsamfundet, herunder de projekter, der allerede er gennemført og nogle af dem, der er på tegnebrættet.


Et medlem påpegede, at det vedtægtsbestemte punkt om kontingentets størrelse heller ikke i år var på dagsordenen. Bestyrelsen tog dette ad notam og har tilføjet punktet i vedtægternes § 4 under obligatoriske dagsordenspunkter, så der fremover bliver en sammenhæng mellem vedtægtens tekst og dagsordenen.


Et medlem orienterede om, at møllestenen ved Lillemølle nu flyttes til Rundemølle.


Der var ikke yderligere indlæg, hvorefter dirigent og formand afsluttede generalforsamlingen.

Der var herefter kaffe, hvor medlemmerne fik forevist en video, hvor afdøde formand Erling Madsen fortæller om Rundemølle.  Herudover blev vist en film om Barsø og en lang række gamle fotos fra foreningens fotosamling.  Film og fotos blev præsenteret af Henrik Petersen, der er ansvarlig for foreningens digitale fotoarkiv.Referat 29. marts 2019, Karen Harder Lildholdt

Løjt Land, 5. april 2019

Orientering fra bestyrelsens konstituerende møde 4. april 2019:


Alf Lund Madsen blev genvalgt som formand.

Bjarne Carstensen blev genvalgt som næstformand.

Rita Hansen blev genvalgt som kasserer.

Karen Harder Lildholdt blev genvalgt som sekretær.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erna Faaborg.

Linda Oldenburg Nissen (nyvalgt).

Mona Madsen.


Bestyrelsessuppleant:

Peter Petersen.


Kontaktoplysninger kan ses på siden "bestyrelsen".


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN


VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne 

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger