VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

Opdateret 21. marts 2018

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.

 

Deltagere

Fra bestyrelsen: Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Erna Faaborg, Johan P. Møller, Karen H. Lildholdt, Mona Madsen og Rita Hansen.

Der foreslå afbud fra suppleant Peter Petersen.

 

Webmaster: Claus Lildholdt.

 

Frivillige: Helga Hansen og Linda O. Nissen. Henrik Petersen mødte til dagsordenens pkt. 5, da han var forhindret af anden aftale.

 

Dagsorden:

 

1.”Rollefordelingen” i bestyrelsen, herunder hvem gør hvad?

Den nye bestyrelse vil gøre sig umage, men man må af gode grunde ikke forvente samme talenter og erfaring som den fandtes i den tidligere bestyrelse. Der er sket en markant og uventet udskiftning af erfarne bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre har siddet i bestyrelsen i en menneskealder. En række hængepartier gør, at den nye bestyrelse med 3 helt nye medlemmer har nogle udfordringer, der kræver at bestyrelsen får tid til at finde sine egne ben. De 3 nøgleposter som formand, kasserer og sekretær skal nybesættes og det betyder, at man ikke må forvente, at alt forbliver som det plejer.

Efter en længere drøftelse, konstituerede bestyrelsen sig således:

Alf Madsen blev formand,

Bjarne Carstensen blev næstformand (ønsket om en næstformand var anbefalet af generalforsamlingen)

Rita Hansen blev kasserer

Karen Harder Lildholdt blev sekretær.

Erna Faaborg, Mona Madsen og Johan P. Møller bibeholder deres nuværende arbejdsopgaver som bestyrelsesmedlemmer.

 

Som noget nyt har generalforsamlingen indvalgt nogle frivillige hjælpere, Helga Hansen og Linda O. Nissen. Henrik Petersen er i forvejen udpeget som ansvarshavende for foreningens digitale fotoarkiv.

 

Linda har påtaget sig at kigge kritisk på de gamle vedtægter, herunder specielt muligheden af, at foreningen kunne rykke generalforsamlingen fra ultimo februar til et senere tidspunkt, der ikke er så udsat for vintervejrproblemer.

 

Linda og Helga har ideer til, hvordan man kunne organisere flere til at deltage i oprydning/sortering/rengøring på Rundemølle ved at benytte medlemslisten til en melding om, at der ønskes flere hænder til specifikke opgaver en given dag/tidspunkt. Denne ide sættes på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøde.

 

Det blev drøftet om det kunne være en fordel at arbejde i grupper, f.eks. en Rundemølle-gruppe, en hjemmeside-gruppe, måske en foto-gruppe. Dette sættes på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøde.

 

2. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen

Efter generalforsamlingens ønske er der udpeget en næstformand.

Generalforsamlingen havde pålagt den ny bestyrelse at søge inddrivning af gæld hos boghandler og museet. Når materialet fra de afgående bestyrelsesmedlemmer og vor afdøde formand foreligger, vil der blive arbejdet videre hermed.

Generalforsamlingens forslag om en professionel rengøring vil i første omgang blive søgt løst efter den model, der er skitseret under pkt. 1.

Der foreligger en medlemsliste, der beror hos kassereren.

 

3. Sydbank online.

Som følge af kassererskiftet ønsker banken legitimation for samtlige bestyrelsesmedlemmer i form af sundhedskort og pas/kørekort.

Kassereren er den eneste, der indtil videre har adgang til foreningens konto.

Kassereren har fra den afgåede kasserer modtaget en liste med medlemmernes e-mailadresser. Der var enighed om, at vente lidt med at udsende meddelelse om kontingentbetaling og at der kun skal rykkes en enkelt gang, hvorefter personen slettes.

Hjemmesiden bliver opdateret med en opfordring til at blive medlem ved indbetaling af 100 kr.

 

4. Rundemølle.

•Nøgler.

Der har vist sig et problem i form af, at der er et ukendt antal nøgler til Rundemølle i omløb. Det er ikke betryggende og bestyrelsen er nødt til at agere. Det er naturligt, at bestyrelsesmedlemmer har nøgle til Rundemølle, men disse nøgler må ikke udleveres til udenforstående.

Bestyrelsen kan ikke bare udskifte nøglerne, da Rundemølle tilhører Stenbjerg Ejendomme. Sekretæren kontakter Stenbjerg Ejendomme for at drøfte problemet.

 

•Varme.

Der er forskellige problemer med varmen på Rundemølle. Bjarne overtager styringen heraf.

 

•Bøger.

Mona laver en status over foreningens bøger, der ligger på Rundemølle og andre steder, herunder i Erling Madsens hjem. Helga og Linda har påtaget sig at hente bøgerne, der ligger hos boghandleren, museet m.fl., når Rita har fundet den fornødne dokumentation om antallet af ikke-betalte bøger i det materiale, der blev overleveret fra den tidligere bestyrelse. Mona, Linda og Helga arbejder videre med sagen.

 

•Entre.

Det koster 20 kr. at besøge Rundemølle, idet børn under 12 dog kommer gratis ind. Efter ønske fra Erna udformer Rita et lamineret skilt, hvor entre-afgiften er nævnt

 

•Rengøring.

Sættes på dagsordenen til møde 18. april, jfr. Linda og Helgas forslag under pkt. 1.

 

5. Hjemmesiden

•Hjemmesiden opdateres med oplysninger om navne, adresser, telefon og e-mailadresser på samtlige valgte, webmaster og frivillige.

 

•Henrik Petersen foreviste en smagsprøve på en af de videoer fra det digitale fotobibliotek. Der var enighed om, at en sådan video ville være et godt indslag på en generalforsamling. Rita mente, hun kan låne en maskine til en sådan visning.

Der er ikke mulighed for inden for den nuværende hjemmesides rammer at vise hele det digitale fotobibliotek med 2300 billeder og diverse videoer, men Mona, Claus og Karen vil arbejde videre med at få f.eks. et udsnit af en gade lagt på hjemmesiden. Dette er dog arbejdstungt og tager tid.

 

6. Eventuelt.

Det blev vedtaget, at opmærksomheder ved afgang, runde dage m.v. må koste ca. 150 kr.

 

Med venlig hilsen,

Karen Harder Lildholdt

sekretær

 

 

På foreningens vegne siger den samlede bestyrelse hermed et TAK til vor afdøde formand Erling Madsens pårørende, der havde bedt om, at man i stedet for blomster til Erlings begravelse betænkte Løjt Lokalhistoriske Forening. Foreningen vil samtidig sige tak til alle, der i den forbindelse betænkte foreningen.

 

Løjt Lokalhistoriske Forening, 13. marts 2018

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail: lojtlokal@gmail.com