Opdateret  15. JUNI 2019

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Her kan man - i det omfang webmaster modtager rapporter om det - se indkaldelser, referater osv. fra møder, der vedrører foreningens organisation, drift osv.


Generalforsamlingen 2018


Generalforsamlingen 2018 blev desværre ramt af et sammenfald af store mængder sne og kraftig fygning, der hurtigt lukkede flere af de små veje på Løjt Land, specielt i det østvendte område som Barsmark, hvor blandt andet de to webmasters bor og også vi blev desværre - som formentlig mange andre - fysisk forhindret i at komme til generalforsamlingen.


Her følger referatet fra generalforsamlingen, udarbejdet af foreningens mangeårige og afgåede bestyrelsesmedlem og sekretær:


Referat fra generalforsamlingen 2018, afholdt 28. februar i Løjt Forsamlingshus


Foreningens afgående sekretær Karl Lildholdt bød velkommen og udtalte nogle mindeord for vor formand Erling Læbel Madsen. Forsamlingen afholdt et minuts stilhed for Erling.


Herefter fik Erling Madsens datter, Inger Reimers Overbeck ordet, hvor hun takkede for vor støtte og overgav 11.000 kr til foreningen kasse, som var kommet ind i stedet for blomster ved Erlings begravelse.


Vor foredragsholder brandkaptajn Kenneth Ravn holdt herefter et spændende foredrag med tildragelser fra Løjt Frivillige Brandværns historie.


Herefter gik vi over til den ordinære generalforsamling.

1.Valg af dirigent. Jørgen Hoeck blev valgt og konstaterede, at mødet var lovligt varslet.


2.Formandens beretning. På grund af omstændighederne var vi nødt til at lade dette punkt udgå.


3.  Kassereren redegjorde  for det forelagte regnskab, der blev godkendt.


4. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsesmedlemmer skulle vælges for to år i stedet for den i vedtægterne fastlagte 3årige. Man vedtog at foretage en afstemning derom på den næste generalforsamling.


5. Valg til bestyrelsen: Claus og Karl Lildholdt, samt kasserer Erik Steen Boe modtog ikke genvalg. Den nye bestyrelse kom til at se således ud:

Erna Faaborg                   

Bjarne Carstensen           

Mona Madsen                   

Johan Møller                     

Rita Hansen                       

Alf Madsen                         

Karen Harder Lildholdt   


Ansvarshavende for foreningens digitale fotoarkiv: Henrik Petersen,

mens Mona Madsen stadig ordner og indsamler til den analoge samling.


Endvidere indvalgtes som frivillige hjælpere:

Helga Hansen                     

Linda Nissen                   


6. Valg af suppleant for 1 år: Peter Petersen


7. Valg af revisorer: Børge Lund og Peter Eskildsen


8. Eventuelt:

Den nye bestyrelse skal vælge én, som vil tage sig af inddrivningen af gælden hos boghandleren og Museet.

Foreningen bør spendere en professionel rengøring af Rundemølle.

Der efterlyses en medlemsliste.

Nogle af de tilstedeværende var ikke klar over, om de havde modtaget en kontingentopkrævning. Den nye kasserer overtager den fra Erik Steen.

Det anbefales at vælge en næstformand.


Der er konstituerende bestyrelsesmøde hos Erna Faaborg den 13. marts kl. 1900.

Med venlig hilsen  Karl Lildholdt


-