Opdateret 19. september 2017

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

Her kan man - i det omfang webmaster modtager rapporter om det - se indkaldelser, referater osv. fra møder, der vedrører foreningens organisation, drift osv.

Aabenraa, 27. april 2017.

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Løjt

Lokalhistoriske Forening onsdag den 26. april 2017.

 

Mødet fandt sted kl. 19 hos Karl Lildholdt.

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Carstensen, Erna Faaborg, Claus Lildholdt, Karl Lildholdt og Erling Madsen. Der forelå afbud fra bestyrelsesmedlem Erik S. Boe.

 

Endvidere deltog: Tidligere bestyrelsesmedlem Johan P. Møller samt webmaster Karen Harder Lildholdt.

 

 

Generalforsamlingen 2017 og omstændighederne herved:

Generalforsamlingen i 2017 har været præget af turbulens, da der var modstridende oplysninger om datoen for generalforsamlingen, hvorfor en del medlemmer således var forhindret i at møde op. Erling Madsen beklagede, at han ikke havde sørget for, at der blev formidlet besked til bestyrelsesmedlem Claus Lildholdt og webmaster og at den ændrede dato således blev korrigeret..

 

På generalforsamlingen blev Henrik Petersen valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Johan P. Møller. I en efterfølgende mail fra Henrik Petersen har denne protesteret imod at være taget til indtægt for at have givet tilsagn om at indtræde i bestyrelsen. Der har tilsyneladende været misforståelser mellem Henrik Petersen og Erling Madsen, der bestemt mente, at Henrik havde været indforstået. Den post, Henrik i givet fald skulle være indtrådt i, var den post, Johan havde frasagt sig, ikke af ulyst til posten, men fordi han ikke ønskede at stille sig hindrende i vejen for at Henrik kunne blive medlem af bestyrelsen.

 

 

I forbindelse med denne sag blev der konstateret flere løse ender i foreningens praksis i forhold til de vedtægter, der nu engang er vedtaget:

1.De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvor vedtægterne foreskriver 3 år

2.Suppleanten (der er kun en) vælges for et år ad gangen.

3.Den revisorsuppleant, der har figureret i systemet i mange år, har ikke hjemmel i vedtægterne.

Efter en indgående drøftelse vedtog bestyrelsen enstemmigt:

 

1.Vedtægternes bestemmelse om at bestyrelsesmedlemmerne skal vælges for 3 år ad gangen forelægges generalforsamlingen i 2018 således at foreningen – i hvert fald indtil videre – af praktiske årsager viderefører den nuværende praksis med at bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, således at 4 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det næste. Alternativt kan man foreslå, at ændringen indskrives i vedtægterne, hvis generalforsamlingen med 2/3 majoritet vedtager dette.

 

2.Posten som suppleant til bestyrelsen vil fremover være på valg hvert år.

 

3.At posten som revisorsuppleant slettes i listen over tillidsposter.

 

Bestyrelsen drøftede indgående, om der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem, men vedtog enstemmigt at bede suppleant Mona Madsen indtræde i den ledige bestyrelsespost og bede Johan Møller om at overtage suppleantposten.

 

De to revisorposter er p.t. besat med Peter Elberg Eskildsen og Børge Lund.

 

Hjemmesiden vil blive redigeret i overensstemmelse hermed. Referatet fra generalforsamlingen 2017, der er præget af nævnte uheldige omstændigheder, vil følgelig blive slettet.

 

På valg i 2018 vil således være: Erik S. Boe, Bjarne Carstensen, Claus Lildholdt og Karl Lildholdt.

På valg i 2019 kommer derefter: Erna Faaborg, Erling Madsen og Mona Madsen.

 

 

Konstituering: af bestyrelsen:

Efter en generalforsamling skal der på et efterfølgende, konstituerende møde vælges formand, kasserer og sekretær af bestyrelsens midte.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer vedtog at ”rollefordelingen” fortsætter uændret.

 

 

Kommende bestyrelsesmøder:

Foreningens sekretær Karl Lildholdt ønskede, at der allerede nu fastsættes 3 datoer: 2 kommende møder samt generalforsamlingen i 2018.

Første møde afholdes torsdag 24. august 2017 kl. 19 på Rundemølle.

Næste møde afholdes tirsdag 30. januar 2018 kl. 19 hos Erna Faaborg.

Generalforsamling afholdes tirsdag 27. februar 2018 kl. 19 i Forsamlingshuset i Løjt.

I forbindelse med kommende bestyrelsesmøder meddelte Karl Lildholdt, at han i dagsordenerne ville tilføje et punkt om orientering fra bestyrelsesmedlemmerne, hvor hvert enkelt medlem i et kort indlæg kunne redegøre for, hvad den enkelte arbejdede med, så man kunne drøfte evt. problemer og ideer.

 

Rundemølle.

Erna Faaborg ønskede, at åbningstiden på Rundemølle blev bekendtgjort til at være fra kl. 14 – 17 på onsdage i lige uger.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at der skulle større fokus på at opkræve den vedtagne entreindtægt – p.t. 10 kr. pr. deltager. Karl Lildholdt bemærkede endvidere, at hvis alle entreindtægter blev opkrævet, kunne det måske dække en professionel rengøring af Rundemølle en eller to gange årligt og således aflaste dem, der i dag har påtaget sig rengøringen.

Erling Madsen dekreterede, at indtægten omgående skulle sættes op til 20 kr. pr. deltager, hvilket blev vedtaget.

 

Bogudgivelse.

Det er ikke opgivet, at foreningen kan udsende en bog med billeder og tekst om personer og steder på Løjt Land. Der arbejdes videre med ideen.

 

Referent: Karen Harder Lildholdt, Spramshuse 27. april 2017.

 

 

 

 

 

 

-