Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling.

Bestyrelsen udfører det arbejde, der er pålagt foreningen. Den konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.


Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne, hvor afgørelser træffes ved almindeligt flertal.


Regnskabet følger kalenderåret. Det føres af kassereren og fremlægges i revideret stand på førstkommende generalforsamling.


Sekretæren fører en beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder samt over generalforsamlingsforløb.


Sekretæren protokollerer i kort form foreningens øvrige arbejde og sørger desuden for opbevaring og registrering af foreningens arkivalier.

Opdateret  5. MARTS 2019

Foreningens love


December 2018:

Den hidtidige vedtægt er den nedenfor angivne, men bestyrelsen arbejder med forslag til ændrede vedtægter til forelæggelse på generalforsamlingen i foråret 2019.

De væsentligste ændringer vil være, at den årlige generalforsamling efter ønske fra en del medlemmer udskydes fra afholdelse i februar til afholdelse i slutningen af marts eller begyndelsen af april samt at bestyrelsesmedlemmer fremover skal vælges for 2 år i stedet for som nu for 3 år.

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Vedtægt

for

Løjt Lokalhistoriske Forening

1.

Foreningens navn er Løjt Lokalhistoriske Forening.

2.

Foreningens formål er: At registrere lokalhistoriske skrifter og optegnelser fra sognet, også mundlige beretninger søges optegnet og bevaret for eftertiden.

Foreningen skal gennem udgivelse af lokalhistorisk stof og på anden måde stimulere interessen for Løjts lokalhistorie.

3.

Alle med interesse for foreningens arbejde kan optages som medlemmer.

4.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Indkaldelsen sker gennem annoncer senest 14 dage før og med angivelse af indkomne forslag.

Generalforsamlingens dagsorden vil være:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskabet
  4. Indkomne forslag til generalforsamlingsafgørelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. 1 suppleant til bestyrelsen
  7. 1 revisor
  8. Eventuelt

De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3 årig periode, således afgår hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer, dog det ene år kun 1 medlem.

Suppleanten vælges for et år ad gangen.

De to revisorer er skiftevis på valg.

Genvalg kan finde sted.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge (7 dage) før generalforsamlingen.

Forslag fremsat under eventuelt er udenfor afstemning.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmers majoritet.

5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne forlanger det.

6.

7.

Ved opløsning af foreningen skal dennes midler, efter bestyrelsens forslag, overgå til kulturelt arbejdende foreninger eller kulturelle formål i det område, der indtil 1970 udgjorde Løjt Sogn.

  8.