Opdateret, 9. januar 2020

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

KONKLUSIONSREFERAT

af generalforsamlingen 2019 i Løjt Lokalhistoriske Forening.


Generalforsamlingen fandt sted i forsamlingshuset i Løjt Kirkeby den 28. marts 2019 kl. 19.


Formand Alf Lund Madsen bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer.


Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Hoeck, der blev valgt og herefter konstaterede generalforsamlingen som lovligt varslet.


Dagsordenens pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere. 2 medlemmer blev valgt.


Dagsordenens pkt. 3: Formandens beretning. Formanden præsenterede bestyrelsen, herunder suppleanten og de frivillige og takkede for deres engagement og store arbejdsindsats på både det praktiske, det administrative og det mere "museumsprægede" område. Formanden roste det gode samarbejde, der havde været i bestyrelsen allerede fra starten. Formanden berettede udførligt om den lange række af opgaver, der var blevet tilendebragt, lige fra de opgaver, der var pålagt af generalforsamlingen i 2018 til alle de nye tiltag, der var gennemført i 2018, herunder udsendelsen af "Nyhedsbreve".


Formanden omtalte også de mere fremadrettede projekter, blandt andet bestyrelsens igangværende drøftelse af digitalisering af foreningens store fotosamling og eventuelle medlemsskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver.


Formanden orienterede endvidere om medlemsdagen på Rundemølle, der afholdes lørdag den 25. maj 2019 fra kl. 13 - 16. Arrangementet er af forsikringsmæssige grunde forbeholdt foreningens medlemmer. Der vil blive udsendt en indbydelse til medlemmerne om praktiske forhold, herunder besked om, hvordan og til hvem, man kan tilmelde sig. 


Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der blev godkendt.


Dagsordenens pkt. 4. Kassererens beretning. Kassererens forelagde en resultatopgørelse for 2018 og en økonomisk balance pr. 31. december 2018. Resultatet er tilfredsstillende og beretningen blev godkendt uden bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger forslag til vedtægtsændringer. Sekretæren oplyste, at det foreliggende forslag bygger på den gamle vedtægt, hvor bestyrelsen nu foreslår ændringer på 3 områder: 1) at arbejdet på Rundemølle er en del af foreningens formål 2) at generalforsamling ikke længere skal afholdes i februar, men i perioden marts til medio april  3) at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2018 som udgangspunkt. Der var samtidig strammet op på de økonomiske rutiner.

En af revisorerne foreslog at der udover kassereren bør udpeges yderligere et bestyrelsesmedlem, der har adgang til foreningens konti, hvis kassereren skulle få forfald. Bestyrelsen var enig og ændrer forslagets § 7, afsnit 4 fra "Kassereren har adgang.." til "Formand og kasserer har adgang.."

Med denne ændring blev de nye vedtægter godkendt uden yderligere bemærkninger.


Dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen. Erna Faaborg, Johan Møller og Mona Madsen var på valg. Erna Faaborg og Mona Madsen var villige til genvalg, mens Johan Møller ikke ønskede at genopstille.  Johan Møller var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men formanden udtalte sin tak til Johan for hans mangeårige virke i bestyrelsen.

Herefter blev Erna Faaborg og Mona Madsen valgt til bestyrelsen. Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen nuværende frivillige, Linda Oldenburg Nissen, der blev valgt.


Dagsordenens pkt. 7. Valg af suppleant. Forsamlingen genvalgte Peter Petersen.


Dagsordenens pkt. 8. Valg af en revisor. Forsamlingen genvalgte Børge Lund.


Dagsordenens pkt. 9. Eventuelt.


Dirigenten orienterede om:

  1. "Min landsby", en digital platform, hvor f.eks. foreninger kan tilføje egne arrangementer,
  2. den "Maritime guide i Aabenraa", hvortil man har fået økonomisk tilskud,
  3. den kommende "Maritime Løjt Land og Kalvø", hvor man håber på tilskud,
  4. de beløb, der er doneret til og administreres af lokalsamfundet, herunder de projekter, der allerede er gennemført og nogle af dem, der er på tegnebrættet.


Et medlem påpegede, at det vedtægtsbestemte punkt om kontingentets størrelse heller ikke i år var på dagsordenen. Bestyrelsen tog dette ad notam og har tilføjet punktet i vedtægternes § 4 under obligatoriske dagsordenspunkter, så der fremover bliver en sammenhæng mellem vedtægtens tekst og dagsordenen.


Et medlem orienterede om, at møllestenen ved Lillemølle nu flyttes til Rundemølle.


Der var ikke yderligere indlæg, hvorefter dirigent og formand afsluttede generalforsamlingen.

Der var herefter kaffe, hvor medlemmerne fik forevist en video, hvor afdøde formand Erling Madsen fortæller om Rundemølle.  Herudover blev vist en film om Barsø og en lang række gamle fotos fra foreningens fotosamling.  Film og fotos blev præsenteret af Henrik Petersen, der er ansvarlig for foreningens digitale fotoarkiv.Referat 29. marts 2019, Karen Harder Lildholdt

Løjt Land, 5. april 2019

Orientering fra bestyrelsens konstituerende møde 4. april 2019:


Alf Lund Madsen blev genvalgt som formand.

Bjarne Carstensen blev genvalgt som næstformand.

Rita Hansen blev genvalgt som kasserer.

Karen Harder Lildholdt blev genvalgt som sekretær.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erna Faaborg.

Linda Oldenburg Nissen (nyvalgt).

Mona Madsen.


Bestyrelsessuppleant:

Peter Petersen.


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

6. september 2019 Bestyrelsen meddeler vedrørende 1) Hjemmesiden 2) Besøg på Rundemølle samt Foreningens persondatapolitik:


HJEMMESIDEN.

Som tidligere omtalt her på siden, står foreningens nuværende hjemmeside foran en udskiftning. Hjemmesiden har fungeret i mange år, men mangler en række faciliteter til at håndtere f.eks. fotos.


Der blev derfor før sommerferien nedsat et IT/web-udvalget bestående af bestyrelsesmedlem Linda Oldenburg Nissen og frivillige Helga Hansen og Henrik Petersen suppleret med ekstern bistand.


IT/web-udvalget har nu fundet en god og tidssvarende skabelon med fremtidsmuligheder og det tekniske er under opbygning. Herefter forestår det store arbejde med at lægge artikler og fotos  ind og vi håber alle på en hurtig frigivelse af den nye hjemmeside. 


En del af punkterne vil være "genbrug" fra denne hjemmeside.


Som følge heraf vedligeholdes den nuværende hjemmeside ikke længere, men indtil den nye hjemmeside træder i kraft, opdateres der efter behov med praktiske bemærkninger, når der er nyt - og selvfølgelig, når der er lovkrav herom (foreningens persondatapolitik).


Når den nye hjemmeside er klar, vil det blive meddelt her på siden - den nye hjemmeside får også en anden "www-titel", der fortæller mere om, hvad siden handler om.
BESØG PÅ RUNDEMØLLE

Besøg på Rundemølle skal fortsat aftales telefonisk eller pr. mail med formand Alf Lund Madsen, telefon 29214823 eller e-mail: alm1911@privat.dk. Entreen er fortsat 20 kr. pr. person.
FORENINGENS PERSONDATAPOLITIK (som foreskrevet i EUs persondataforordning) - vedtaget enstemmigt på bestyrelsesmøde 23. august 2018.

  1. Data vedrørende medlemmer opbevares af foreningens kasserer, der er dataansvarlig for dem. Data omfatter medlemmernes for- og efternavn, adresse og evt. email-adresse. Formålet med opbevaring af disse data er at kunne udsende kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og anden information. Persondata udleveres ikke til trediemand og slettes ved medlemmets udtræden af foreningen. 
  2. På foreningens hjemmeside, for hvilken webmaster er dataansvarlig, offentliggøres oplysninger om de generalforsamlingsvalgte. Disse oplysninger slettes ved udtræden af bestyrelse eller andet tillidshverv. Fremtidige referater, der offentliggøres på hjemmesiden, vil indeholde navne på bestyrelsesmedlemmer og andre i tillidshverv, mens andre fremtræder i anonymiseret form, med mindre der er en særlig grund til at nævne navn og under forudsætning af, at der foreligger skriftligt samtykke fra personen.
Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer og venner et godt 2020!DET GAMLE LØJT 2019.

Det Gamle Løjt 2019 udkom i begyndelsen af december. Pris pr. bog er 225 kr. plus porto ved forsendelse 60 kr. – dog portofrit på Løjt Land. Bestilling kan ske ved indbetaling af beløbet til foreningens konto Sydbank 7910 1063307 – husk venligst at angive navn og adresse. Bogen kan også købes i Superbrugsen og hos boghandleren. Bogen er i det gode, velkendte format og indeholder artikler, der spænder vidt - om søens folk og deres familier, det gamle Blaasholm og dets ejere, om mindesten og kartografen Johannes Mejer med mere. Formanden har skrevet mindeord om foreningens afdøde formand Erling Madsen og der er en lille artikel om bestyrelsens arbejde siden 2018.


Interesseret i at blive medlem i foreningen ?

Kontingentet udgør p.t. 100 kr. årligt for en husstand og medlemsskab opnås ved at indbetale beløbet til foreningens bankkonto (se venligst kontonummeret i afsnittet herover om "Det Gamle Løjt 2019" ) - husk samtidig at give kassereren oplysning om navn, adresse og mailadresse. Kassererens mailadresse er:  rmfh20@gmail.com


Løjt Lokalhistoriske Forening på Facebook.

For at synliggøre foreningen er der etableret en ny Løjt-side på Facebook, ”Det Gamle Løjt i billeder”, der administreres af Helga Hansen og Linda Oldenburg Nissen.


Foreningens hjemmeside – den gamle og den nye.

Foreningens gamle hjemmeside – den, du læser lige nu :  www.llhistorie.dk – vedligeholdes nødtørftigt indtil den nye hjemmeside bliver tilgængelig, formentlig i det tidlige forår. Bestyrelsen har haft lejlighed til at se opbygning og faciliteter i den nye hjemmeside og synes, det ser meget lovende ud. Den nye hjemmeside giver virkelig mulighed for på sigt at præsentere foreningens store fotosamling og kan også vise video’er, blandt andet har foreningen en video, hvor Erling Madsen fortæller om Rundemølle.

 

Kommende medlemsarrangement og generalforsamling 2020.

Bestyrelsen arbejder med at arrangere en medlemsaften i foråret med visning af fotos fra fotosamlingen. Når der er fastlagt nærmere, vil der blive udsendt indbydelse til medlemmerne. Vi kan allerede nu oplyse, at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. marts 2020.


Nye ”hvidvask-regler”.

Nye ”hvidvask-regler” har medført, at bankerne stiller nye krav til f.eks. formuleringen af foreningers vedtægter. Dette betyder ikke så meget for vores forening, men banken har ønsket, at en sætning i vedtægternes § 7 skal udgå. Dette vil blive forelagt til godkendelse på den kommende generalforsamling.


Med venlig hilsen fra

BESTYRELSEN FOR LØJT LOKALHISTORISKE FORENING

 


VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Hjemmesiden er under udskiftning og medens vi venter på den nye hjemmeside vil der på denne side fortsat blive orienteret om praktiske forhold, nyheder mv., men ikke i samme omfang som før.