Opdateret, 27. marts 2020

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

LØJT LOKALHISTORISKE FORENING INDBYDER HERVED SINE MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLING 2020, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 31. MARTS 2020 KL. 19 I FORSAMLINGSHUSET I LØJT KIRKEBY. 


Det bemærkes, at eventuelle forslag til generalforsamlingsafgørelse skal være formand Alf Madsen i hænde senest den 24. marts 2020 kl. 12, enten pr. telefon 29214823 eller e-mail alm1911@privat.dk. Eventuelle forslag vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside.

 


Efter formandens velkomst taler forfatteren Lars Therkelsen om hvordan det var at leve i Sønderjylland i årene efter genforeningen med udgangspunkt i sin netop udgivne bog ”Knuder i usynlige bånd”.


Herefter går vi over til den ordinære generalforsamling med følgende

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 100 kr. pr. husstand.

6. Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen: 

Fra bestyrelsen foreligger 3 forslag til vedtægtsændringer. Se venligst vedhæftede bilag. Dagsorden med bilag er udsendt til samtlige medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening.

  • De tre forslag indstilles til forsamlingens godkendelse.
  • De tre forslag indstilles til forsamlingens godkendelse af, at de betragtes som gældende allerede fra 31. marts 2020.

7. Valg til bestyrelsen. Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Rita Hansen og Karen Lildholdt er på valg. Alf Madsen, Bjarne Carstensen og Rita Hansen modtager genvalg. Karen Lildholdt genopstiller ikke.

8. Valg af suppleant for 1 år.

9. Valg af revisor for 2 år. Peter Eskildsen er på valg og modtager genvalg.

10.Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der kaffe.

 

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BILAG til dagsordenens pkt. 6, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.


Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenens pkt. 6:

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 vedtog forsamlingen nye vedtægter. Der er i 2019 kommet nye hvidvask-regler og yderligere bestemmelser om persondata. Foreningen er derfor nødt til at justere enkelte paragraffer i vedtægten.

 

…………………………………………………………………………….……………………………………

Vedtægtens § 7, stk. 4:

Foreningens bank har i efteråret 2019 ønsket en justering af vedtægtens § 7, 4. afsnit, således at følgende sætning skal udgå: ”Såfremt udgiften udgør mere end 1000 kr. forsynes bilaget med egen og yderligere et bestyrelsesmedlems underskrift”.

 

7, 4. afsnit vil således lyde:

Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonto og varetager foreningens løbende, økonomiske forretninger. Udgiftsbilag til refusion afleveres til kassereren.

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at justeringen vedtages som anført.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Vedtægtens § 7, stk. 5:

Det er i løbet af 2019 blevet præciseret, at både foreningens foto- OG privatarkiver er omfattet af EU's regler om persondata.

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der tilføjes følgende til vedtægtens

7, stk. 5

” Bestyrelsen drager omsorg for, at arbejdet med foreningens persondata følger EU’s regler.”, således at hele afsnit 5 lyder således:

 

Bestyrelsen forestår tolkningen af vedtægterne og påser, at disse ændres ved behov. Bestyrelsen drager omsorg for, at arbejdet med foreningens persondata følger EU’s regler.

……………………………………………………………………………………………………………….…

Vedtægtens § 9:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vedtægtens § 9 tilføjes en præciserende sætning 2:

”Samlinger, effekter og arkivalier søges overdraget til relevante institutioner (museer, arkiver og lignende).”

 

Hele § 9 vil således komme til at se sådan ud:

Ved opløsning af foreningen skal dennes midler, efter bestyrelsens forslag, overgå til kulturelt arbejdende foreninger eller kulturelle formål i det område, der indtil 1970 udgjorde Løjt gl. Sogn.  Samlinger, effekter og arkivalier søges overdraget til relevante institutioner (museer, arkiver og lignende). Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Der skal dog være 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling.

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

                                                                                                                         

AFLYST           AFLYST                  AFLYST

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
DET GAMLE LØJT 2019.

Det Gamle Løjt 2019 udkom i begyndelsen af december. Pris pr. bog er 225 kr. plus porto ved forsendelse 60 kr. – dog portofrit på Løjt Land. Bestilling kan ske ved indbetaling af beløbet til foreningens konto Sydbank 7910 1063307 – husk venligst at angive navn og adresse. Bogen kan også købes i Superbrugsen og hos boghandleren. Bogen er i det gode, velkendte format og indeholder artikler, der spænder vidt - om søens folk og deres familier, det gamle Blaasholm og dets ejere, om mindesten og kartografen Johannes Mejer med mere. Formanden har skrevet mindeord om foreningens afdøde formand Erling Madsen og der er en lille artikel om bestyrelsens arbejde siden 2018.


Interesseret i at blive medlem i foreningen ?

Kontingentet udgør p.t. 100 kr. årligt for en husstand og medlemsskab opnås ved at indbetale beløbet til foreningens bankkonto (se venligst kontonummeret i afsnittet herover om "Det Gamle Løjt 2019" ) - husk samtidig at give kassereren oplysning om navn, adresse og mailadresse. Kassererens mailadresse er:  rmfh20@gmail.com


Løjt Lokalhistoriske Forening på Facebook.

For at synliggøre foreningen er der etableret en ny Løjt-side på Facebook, ”Det Gamle Løjt i billeder”, der administreres af Helga Hansen og Linda Oldenburg Nissen.


Foreningens hjemmeside – den gamle og den nye.

Foreningens gamle hjemmeside – den, du læser lige nu :  www.llhistorie.dk – vedligeholdes nødtørftigt indtil den nye hjemmeside bliver tilgængelig, formentlig i det tidlige forår. Bestyrelsen har haft lejlighed til at se opbygning og faciliteter i den nye hjemmeside og synes, det ser meget lovende ud. Den nye hjemmeside giver virkelig mulighed for på sigt at præsentere foreningens store fotosamling og kan også vise video’er, blandt andet har foreningen en video, hvor Erling Madsen fortæller om Rundemølle.

 

Kommende medlemsarrangement og generalforsamling 2020.

Bestyrelsen arbejder med at arrangere en medlemsaften i foråret med visning af fotos fra fotosamlingen. Når der er fastlagt nærmere, vil der blive udsendt indbydelse til medlemmerne. Vi kan allerede nu oplyse, at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. marts 2020.


Nye ”hvidvask-regler”.

Nye ”hvidvask-regler” har medført, at bankerne stiller nye krav til f.eks. formuleringen af foreningers vedtægter. Dette betyder ikke så meget for vores forening, men banken har ønsket, at en sætning i vedtægternes § 7 skal udgå. Dette vil blive forelagt til godkendelse på den kommende generalforsamling.


Med venlig hilsen fra

BESTYRELSEN FOR LØJT LOKALHISTORISKE FORENING

 


LØJT LAND, DEN 12. MARTS 2020


LØJT LOKALHISTORISKE FORENING AFLYSER GENERALFORSAMLINGEN DEN 31. MARTS 2020.Denne meddelelse udsendes pr. mail eller post til samtlige medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening.  Aflysningen vil også blive annonceret i Ugeavisen, på Løjt infokanalen og på foreningens Facebook-side.


På grund af indhentet anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og regeringens udmelding omkring smittespredningen af Coronavirus, har bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening besluttet at aflyse den varslede generalforsamling den 31. marts 2020.


Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN
PSSST ......

til medlemmerne af Løjt Lokalhistoriske Forening.


Som vi tidligere har meddelt her på siden er hjemmesiden under udskiftning.


Den er ikke 100 % klar endnu og ikke "frigivet", men hvis du har lyst til forlods at se og bladre i foreningens kommende hjemmeside - så prøv at trykke på linket her eller gå ind på  internettet og skriv:


lojtlokalhistorie.dk


Med venlig hilsen,

webmaster (for nuværende hjemmeside)